Όροι χρήσης παροχής και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όροι χρήσης παροχής


Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους χρήσης πριν τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου www.bijoubox.gr και www.bijoubox.eu.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα bijoubox.gr και bijoubox.eu (κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου) έχει δημιουργηθεί από την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία -Αθανάσιος Γιάντσιος- Bijou Box-, που έχει έδρα την Βεροια, Προφήτη Ηλία 8, τ.κ. 59132, Α.Φ.Μ.: 145078545, Δ.Ο.Υ.: Βέροια. Τηλ: 0030/2331/301004, e-mail: info@bijoubox.gr κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος bijoubox.gr και bijoubox.eu θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς καμία αμφιβολία όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται η χρήση και οποιαδήποτε συναλλαγή αυτού το δικτυακό τόπο με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.Ανανέωση των όρων χρήσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να αξιολογήσει ελεύθερα το περιεχόμενο, όλλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε ανανέωση, αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε αυτού του δικτυακού τόπου.Περιορισμός ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το παρόν site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν υπάγεται υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα προϊόντων που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες για την μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία επιπλέον ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει φωτογραφίες, πληροφορίες, ονόματα, κοίμενα όπως και τις υπηρεσίες του "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με κάθε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή όποιον άλλο δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και σήμα που περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα bijoubox.gr και bijoubox.eu ή τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.Περιορισμένη άδεια

Το bijoubox.gr και το bijoubox.eu, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στούς εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης για την χρήση και παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας και τo περιεχόμενο της. Η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και έιναι υποκείμενο στους εξής περιορισμούς:

  • πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα και των στοιχείων της ιστοσελίδας, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα

  • δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της, να αναπαράγετε, να παρουσιάσετε δημοσίως, να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα με κανένα τρόπο τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.Πολιτική επιστροφών και ακυρώσεις

Η υποβολή παραγγελίας είναι δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και εκπτώσεις. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια αποστολής σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε περίπτωση που ΔΕΝ λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως στήνδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου service@bijoubox.gr και να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικά ή/και μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στήνδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου service@bijoubox.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 0030/2331/301004. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα γίνει η αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο, δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή τους. H προθεσμία είναι 14 ημερολογιακές ημερέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υπό επιστροφή προϊόν να είναι στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε, δηλαδή να μην έχει υποστεί φθορά ή ζημία και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης και την κάρτα εγγύησης / αλλαγής του, επισημαίνοντας ότι το εν λόγω προϊόν αφορά επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 8 των γος. Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας καλό είναι να ελέγχετε κατά τη παράδοση της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους για να διαπιστώσετε άμεσα τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα τον προϊόντονή της συσκευασίας. Σε περίπτωση επιστροφής, βαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής που συνεπάγεται η επιστροφή των προϊόντων και το bijoubox.gr και bijoubox.eu. θα σας επιστρέψει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο της αγοραίας αξίας των προϊόντων που επεστράφησαν με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία σας. Η Επιστροφή προϊόντων γίνεται στη διεύθυνση Προφήτη Ηλία 8, 59132 Βέροια, Ελλάδα

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών
Προϊόν που προστέθηκε για σύγκριση.

Το Bijou Box χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση Cookies. Θέλω να μάθω περισσότερα